Oferta

             Zajmujemy się badaniami warunków gruntowo-wodnych wraz z określaniem wartości parametrów wytrzymałościowych podłoża budowlanego pod różnego rodzaju inwestycje: budynki mieszkalne i usługowe, hale magazynowo-produkcyjne, drogi, obiekty inżynierskie, parkingi, cmentarze i wiele innych.

Oferujemy wykonanie opracowań:

 • projekt robót geologicznych
 • dokumentacja geologiczno-inżynierska
 • dokumentacja badań podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
 • opinia geotechniczna
 • polowe badania geologiczne: wiercenia, sondowania CPT, DPH, SLVT
 • operat wodnoprawny
 • projekt i dokumentacja hydrogeologiczna i dokumentacja geologii surowcowej
 • opracowania z zakresu ochrony środowiska
 • projekty stref ochrony sanitarnej ujęć wody podziemnej

a także:

 • odbiór wykopów fundamentowych
 • badania zagęszczenia nasypów
 • studnie wiercone
 • doradztwo w zakresie eksploatacji i konserwacji ujęć wody podziemnej
 • doradztwo eksploatacji surowców mineralnych oraz rozpoznawania złóż kopalin
 • monitoring jakości wód podziemnych dla potencjalnych ognisk zanieczyszczenia (stacje paliw, składowiska itp.)